Veiligheidsladder

Scoor hoger op veiligheidsbewustzijn en ontvang korting bij aanbestedingen

10+
jaar ervaring
200+
tevreden klanten
Partner
Bouwend Nederland

Veiligheidsladder in de bouw

Steeds meer van deze organisaties eisen de Veiligheidsladder van hun leveranciers, aannemers en onderaannemers. Gelukkig kan de Veiligheidsladder in elke organisatie worden geïmplementeerd. Adviseurs 3.0 is daarbij gespecialiseerd in bedrijven in de bouwsector. Niet voor niets zijn wij de Partner van Bouwend Nederland.

Wat is het verschil tussen de VCA en Veiligheidsladder?

De term VCA, Veiligheid Checklist Aannemers, verraad eigenlijk al voor een deel één van de grote verschillen. De VCA is een checklist, je hebt iets wel of je hebt iets niet. Dat ‘iets’ is vaak in de vorm van een procedure, document of een registratie. Dit om zichtbaar te maken dat je als organisatie een risico in beeld hebt een maatregelen zijn beheerst.


Veiligheid is uit te drukken in een driehoek. Op alle drie de hoeken een ander element, namelijk: Techniek, Organisatie en Gedrag (TOG). Deze drie elementen zijn communicerende vaten. De VCA is vooral gericht op Techniek en Organisatie en minder op gedrag. De veiligheidsladder, of safety culture ladder, heeft juist enorm veel focus op gedrag (en het bewustzijn daarvan) en neemt daar ook een deel organisatie in mee. Een veilige omgeving bestaat niet zonder aandacht op alle drie deze elementen.

Kan je de VCA ‘vervangen’ door de veiligheidsladder? 

Het antwoord daarop is dus nee. Het zijn allen aanvullingen met hun eigen aandachtsgebieden, tezamen maakt het een veiligheidsmanagementsysteem met alle juiste raakvlakken.

Als laatste verschil, de VCA is gericht op het operationele werkveld, de projecten ‘buiten’ de deur. De veiligheidsladder is bedoeld voor alle lagen van de organisatie.

Governance code veiligheid in de bouw

Het implementeren van de Veiligheidsladder is benodigd voor alle organisaties die mee willen doen aan aanbestedingen van partijen die zijn aangesloten bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw. Deze partijen hanteren vanaf 2022 de Veiligheidsladder als harde aanbestedingseis. Het meten van het van het veiligheidsbewustzijn van organisaties die opdrachten voor hen uitvoeren staat hierin centraal. Het doel van deze maatregel is de veiligheid in de gehele keten te verhogen. Daarom laten opdrachtnemers maar ook opdrachtgevers uit de Governance Code zich certificeren. De invoering van de Veiligheidsladder aanbestedingen en contracten gebeurt stapsgewijs: vanaf 2022 is trede 2 vereist, vanaf 2024 trede 3. 


Certificering is echter niet altijd nodig. Eén van de geaccepteerde methoden is in veel gevallen het Self-Assessment. In onderstaand overzicht is inzichtelijk gemaakt welke eisen gesteld worden aan organisaties. Dit wordt bepaald afhankelijk van de branche waarin de organisatie actief is en de contractwaarde binnen de bouw. Let op: ook voor het Self-Assessment is implementatie van de Veiligheidsladder op minimaal niveau 2 benodigd. 

Wat is de veiligheidsladder?

De veiligheidsladder gaat zoals gezegd over houding, gedrag en cultuur. De ‘zachte’ kant van veiligheid en gezondheid wat niet altijd te vatten is in een managementsysteem en daarom een zeer goede aanvulling op dergelijke systemen is om het veiligheidsbeleid compleet te maken.


De veiligheidsladder is geënt op de cultuurladder en wel volgens het model van Parker. Deze ladder bestaat uit 5 niveaus. De veiligheidscultuur in een bedrijf verkeert in een bepaald stadium van volwassenheid zo veronderstelt het model.

Elk cultuurniveau geeft de ontwikkelfase aan waarin het bedrijf zich bevindt op het gebied van veiligheid.


De veiligheidsladder kent 5 treden. De laddertreden geven de ontwikkelingsfase aan waarin een bedrijf zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn bevindt.

Online spoedcursus Veiligheidsladder

Ontdek in 6 delen alles over de implementatie van de ladder voor jouw organisatie.


Vanaf 14 september 2020 starten wij met een kosteloze 6-delige online cursus!

Tijdens deze online cursus ga je ontdekken:

 • Hoe het hogere doel is om veiligheid in de keten te verhogen;
 • Hoe je kunt voldoen d.m.v. een Self-Assessment;
 • De negatieve gevolgen wanneer je de deadline van 2022 niet haalt;
 • Welke eisen voor welke branche centraal staan;
 • Een bewezen methode om dit proces effectief te doorlopen;
 • Je kunt live tijdens de cursus al je vragen kwijt!

Een organisatie klimt op de ladder toenemend vertrouwen en verantwoorden en een toenemende mate van geïnformeerd zijn. Het gaat hierbij niet alleen om de hoeveelheid informatie maar ook om het moment van geïnformeerd raken.


Hiervoor duiken we meer het land van veiligheidskundige in en laten we de veiligheidsladder heel even los, we gaan het namelijk hebben over het Heinrich Model. Het model luidt als volgt: voorafgaan aan een ernstig incident gaan gemiddeld 300 ‘near misses’ ook wel bijna-ongevallen. Hier voorafgaand, wat niet te zien is in het plaatje, gaan nog eens gemiddeld 3000 onveilige
 (gedrags-)handelingen. Het in een steeds vroeger stadium achterhalen van deze informatie leidt effectief tot het voorkomen van meer ernstige incidenten en daarmee neemt de pro-activiteit toe.

Een greep uit onze tevreden klanten

Essentie van de veiligheidsladder

De veiligheidsladder focust zich op dat punt waar andere normen stoppen. Er zijn veel verschillende systemen, structuren, regels en afspraken ten aanzien van veiligheid en het voorkomen van ongevallen maar één essentieel onderdeel ontbreekt daar vaak in. Dat is de factor ‘bewustzijn’ in alle lagen van de organisatie van de eigen bijdrage aan de veiligheid.


Houding, gedrag en cultuur staan hierin centraal evenals de ‘keten’ en niet enkel de eigen organisatie. De norm maakt geen onderscheid tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers, veiligheid doe je met zijn allen, in de hele keten.


De veiligheidsladder is generiek toepasbaar, dus binnen iedere sector en kan van daaruit op maat gemaakt worden door eisen en criteria vanuit die sector te interpreteren en daarmee het type bedrijf dat beoordeeld wordt.

De opbouw van de veiligheidsladder (het certificatieschema)

De eisen waar de organisatie aan moet voldoen komen voort uit 6 ‘bedrijfsaspecten’. 

Bedrijfsaspect 1: Leiderschap en betrokkenheid

> Hoe belangrijk is veiligheid?
> Wie of wat wordt verantwoordelijk geacht voor (on)veilig werken?
> Zijn er duidelijke regels en worden deze nageleefd?
> Stimuleert en beloont management goed gedrag?
> Geeft ze zelf het goede voorbeeld?
> Hoe is de communicatie over incidenten?
> Spreken managers en medewerkers elkaar op een positieve manier aan op onwenselijk gedrag?


Bedrijfskarakteristieken: 

> Managementinteresse;

> Medewerkersbetrokkenheid;

> Prestatiebeloningen.

 

Bedrijfsaspect 2: Beleid en strategie

> Staat veiligheid hoog op de strategische kalender?

> Wat is de visie?

> Is veiligheid volledig geïntegreerd in de managementcyclus. > Vinden er regelmatig bewustzijnsacties plaats?

> In hoeverre worden investeringen in veiligheidsgedrag gezien als een nuttige bijdrage aan de winst?

 

Bedrijfskarakteristieken: 

> Veroorzakers ongevallen;

> Winstgevendheid en continuïteit.

Bedrijfsaspect 3: Organisatie en opdrachtnemers

> Worden opdrachtnemers geselecteerd op hun veiligheidsgedrag en prestaties?

> Is er aandacht voor veiligheid bij het contracteren van onderaannemers?

> Hoe worden nieuwe medewerkers geselecteerd en ingewerkt?

> Is bewust veilig werken opgenomen in de competentieprofielen?

> Zijn medewerkers gemotiveerd om zich bij te scholen/trainen?

> Komen hier ook veiligheidsissues aan de orde?

> Zijn veiligheidsmedewerkers deskundig en competent?

> Kan een veiligheidsfunctionaris direct de hoogste baas aanspreken?

 

Bedrijfskarakteristieken: 

> Opdrachtnemers;

> Competentie en training;

> Afdeling V&G.

 

Bedrijfsaspect 4: Werkplek en procedures

> Hoe bewust is men zich van risico’s en wat wordt er gedaan om het veiligheidsbewustzijn op de werkplek zo optimaal mogelijk te laten zijn?

> Wordt er volgens regels en protocollen gewerkt?

> Zijn deze afgestemd op de gebruikers?

> Worden verbeterafspraken in het verlengde van een onderzoek altijd opgevolgd?

 

Bedrijfskarakteristieken: 

> Werkplanning;

> Werkplekveiligheid;

> Procedures.

Bedrijfsaspect 5: Afwijkingen en communicatie

> Hoe is de meldcultuur en wat wordt er met de meldingen gedaan?

> Wordt regelmatig de werkplek geïnspecteerd?

> Wordt er van incidenten geleerd?

> Worden veranderingen naar aanleiding van incidenten daadwerkelijk geïmplementeerd en geëvalueerd?

> Wordt er voldoende gecommuniceerd en geëvalueerd?

 

Bedrijfskarakteristieken: 

> Melding;

> Onderzoek en opvolging van incidenten;

> Dagelijkse controle;

> Bijeenkomsten.

 

Bedrijfsaspect 6: Audits en statistieken

> Worden er specifieke audits gehouden op veiligheidsgedrag?

> Gebruikt het bedrijf statistieken voor verbetering?


Bedrijfskarakteristieken: 

> Audits en reviews;

> Trends en statistieken.

Start met de Quickscan

Direct aan de slag met de Veiligheidsladder? Begin dan met de Quickscan. Hiermee wordt direct inzichtelijk waar de organisatie staat en wat het nog moet doen voor iedere trede op de Veiligheidsladder. 

 • Bestaande processen worden in kaart gebracht
 • Alle informatie die voorhanden is wordt gescreend
 • Direct inzicht in de nog te nemen acties

Het resultaat

Een concreet en praktisch overzicht waarin staat omschreven hoe de organisatie er voor staat en welke stappen de organisatie nog dient te nemen voor de certificering.


Het vervolg

De organisatie kan zelf met het rapport en de voorgeschreven stappen aan de slag, of één van onze adviseurs kan ondersteuning bieden.

Een greep uit onze tevreden klanten

De beoordeling

Het beoordelen van de veiligheidsladder is geen simpel ja/nee aankruisen. Het kan zomaar zijn dat bepaalde bedrijfsaspecten of bedrijfskarakteristieken op een hoger niveau scoren dan de uiteindelijke trede op het certificaat. Dit komt omdat ieder bedrijfsaspect en de daarbinnen benoemde karakteristieken apart van elkaar worden beoordeeld en zo ook hun eigen weging hebben.


Die weging is vastgelegd in een maximaal aantal te behalen punten per criterium. Als organisatie scoor je punten op deze criterium die in detail zijn vastgelegd in het certificatieschema.


Op basis van de scores van deze criteriums wordt een totaal score per bedrijfsaspect bepaald. Op basis van die totaalscore wordt het bedrijf op een bepaalde trede op de ladder geplaatst en gecertificeerd. 


Deze afbeelding geeft de scores aan per bedrijfsaspect. Te zien is dat bijvoorbeeld voor trede 2 minimaal 75% van de in totaal te halen 2850 punten gescoord moet worden om te certificeren. Dit terwijl je voor ieder bedrijfsaspect minimaal 70% moet scoren. Het gemiddelde van alle bedrijfsaspecten moet dus minimaal 75% zijn.

Wie beoordeeld?

Om uiteindelijk een officieel certificaat te krijgen is een audit nodig. Deze audits moeten worden uitgevoerd door een onafhankelijke certificerende instelling.

De auditoren bepalen, aan de hand van het certificatieschema en de maximaal te behalen punten per criterium, bedrijfsaspect en uiteindelijk de totaalscore op welke trede het bedrijf gecertificeerd kan gaan worden.

Je moet hiervoor als organisatie voldoen aan:

 • De minimale eisen per bedrijfsaspect van de desbetreffende trede én die van de onderliggende treden.
 • De som van de gewogen score over alle bedrijfsaspecten van de trede moet voldoen aan de minimum eis die behoort bij die trede zoals uitgelegd op de vorige pagina.

Tijdens deze audits ligt de nadruk niet zo nodig op het hebben van zaken (procedures, documenten, bewijsstukken) maar juist op het hoe en waarom. Kan er worden vastgesteld dat de organisatie structureel bezig is met veiligheidsbewustzijn? En in welke mate dan? Hoe bewust zijn medewerkers van hoog tot laag over de handelingen met betrekking tot veiligheidsgedrag?

Geldigheid van een certificaat veiligheidsladder

Een afgegeven ‘Veilig Bewust Certificaat’ heeft vanaf de dag van afgifte een onbeperkte geldigheid. Dit onder voorwaarde dat er jaarlijks een herbeoordeling plaatsvindt, deze moet uiteraard aantonen dat het bedrijf nog steeds voldoet aan de eisen behorende bij de trede waarvoor de organisatie gecertificeerd is.

Vanaf 10 tot uiterlijk 12 maanden na certificatie is her-certificatie noodzakelijk.


Indien je graag wilt certificeren voor een hogere trede dan kan dit worden aangevraagd bij de LCI. De beoordeling hiervan kan pas worden uitgevoerd na een certificaat geldigheid van minimaal 6 maanden op de oorspronkelijke trede.


Als bij een meting de resultaten onvoldoende zijn voor het behoud/ behalen van een bepaalde trede kan een her-meting worden uitgevoerd. Deze moet binnen 13 weken na de 1e audit worden uitgevoerd en er mag niet worden gewisseld van LCI of auditor.

 Safety culture ladder

Sinds 1 maart 2020 zijn er meerdere Safety Culture Ladder (SCL) varianten beschikbaar. Bij de certificaten wordt er onderscheid gemaakt tussen het SCL Original certificaat (jaarlijkse volledige audits) en het SCL certificaat (alleen in jaar 1 een volledige audit). Een organisatie of diens opdrachtgever (indien dit wordt vereist) bepaalt welk SCL product van toepassing is.


Naast de SCL original en de SCL zijn er ook nog twee andere producten, namelijk de SCL light en het Approved Self Assessement. Bij de SCL Light is er een audit van 40% in het eerste jaar. In jaar 2 en jaar 3 vindt een check op het actieplan plaats. SCL Light geeft geen recht op een certificaat, maar er wordt een statement afgegeven met een trede indicatie.


De Approved Self Assessment is een zelfevaluatie uitgevoerd door de organisatie zelf. De certificerende instelling controleert alleen of dit procesmatig op de afgesproken manier is uitgevoerd. De organisatie ontvangt geen certificaat of statement bij de Approved Self Assessment. 

Kosteloos deelnemen aan de 6-delige cursus

Ontdek door middel van onze 6 webinars alles over de implementatie van de ladder voor jouw organisatie.


Vanaf 14 september 2020 starten wij met een kosteloze 6-delige online cursus!

Tijdens deze online cursus ga je ontdekken:

 • Hoe het hogere doel is om veiligheid in de keten te verhogen;
 • Hoe je kunt voldoen d.m.v. een Self-Assessment;
 • De negatieve gevolgen wanneer je de deadline van 2022 niet haalt;
 • Welke eisen voor welke branche centraal staan;
 • Een bewezen methode om dit proces effectief te doorlopen;
 • Je kunt live tijdens de cursus al je vragen kwijt!

Kunnen we helpen?

Neem vrijblijvend contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.